เลือกที่นี่ดีกว่าอย่างไร?

✔ที่เดียวจบ ครอบคลุมงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท

✔ทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

✔มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรและสามัญวิศวกร

บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

1. บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงและการติดตั้งหม้อแปลง

 • ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
 • สภาพหม้อแปลงและมาตรฐานการติดตั้ง
 • การเดินสายไฟออกจากหม้อแปลงไปยังอาคารโรงงาน
 • ตรวจสภาพเสา
 • ตรวจสภาพอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
 • ตรวจชุดยึดโยง
 • ตรวจสภาพสาย การจับยึด ความตึง
 • ตรวจระยะห่างระหว่างสายไฟกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้
 • ตรวจการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแรงสูง
 • ตรวจการต่อลงดิน (อุปกรณ์การเดินสาย)
 • วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน
 • ตรวจจุดต่อสาย
 • ตรวจสภาพและการติดตั้งกับดักฟ้าผ่า
 • ตรวจสภาพสายล่อฟ้า
 • ตรวจสภาพห้องหม้อแปลงไฟฟ้าและการล็อกกุญแจ
 • ตรวจบ่อพักน้ำมัน
 • ตรวจอุปกรณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในห้อง
 • ตรวจที่ว่างในห้อง ไม่ใช่เป็นที่เก็บของ
 • ตรวจป้ายเตือน
 • ตรวจเครื่องดับเพลิง
 • ตรวจการต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง
 • วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน
 • ตรวจการระบายอากาศในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจอุณหภูมิในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจการป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • ตรวจสถานที่ตั้งลานหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจที่ว่างในลานหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่ใช่เป็นที่เก็บของ
 • ตรวจสภาพรั้วและการล็อกกุญแจ
 • ตรวจพื้นลานหม้อแปลงต้องมีหินเบอร์สอง
 • ตรวจสภาพและความแข็งแรงของเสา
 • ตรวจสภาพตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า (สนิม การรั่วไหลของน้ำมัน)
 • ตรวจการต่อลงดินของตัวถัง
 • ตรวจสารดูดความชื้น
 • ตรวจอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจวัดความร้อนจุดต่อสาย
 • ตรวจสภาพบูชชิ่งแรงสูงและแรงต่ำ
 • ตรวจกับดักฟ้าผ่าและการติดตั้ง
 • ตรวจวัดกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า

2. ตรวจเช็คระบบตู้ MDB, DB, LP

 • ป้ายชื่อหน้าห้องไฟฟ้า ต้องชัดเจนเพื่อป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • ภายในห้องไฟฟ้า ต้องไม่มีเชื้อเพลิง และต้องมีระบบระบายอากาศถ่ายเทที่ดี
 • วัดค่ากระแสไฟฟ้า อุณหภูมิไฟฟ้า ติดตั้งระบบอุปกรณ์ ไฟฟ้า
 • ตรวจเช็คความพร้อมของใช้งานของถังดับเพลิง
 • ตรวจสถานที่ตั้ง สภาพเครื่องห่อหุ้ม และอุปกรณ์หน้าแผง
 • ตรวจสภาพภายในตู้สวิตช์
 • ตรวจขนาดกระแสของเมนสวิตช์
 • ตรวจวัดไฟรั่ว
 • ตรวจการติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน
 • ตรวจสายต่อหลักดินและจุดต่อสาย
 • ตรวจสายดินและจุดต่อสาย
 • ตรวจการต่อฝากที่เมนสวิตช์ และการต่อฝากที่แผงย่อย
 • ตรวจวัดความต้านทานการต่อลงดิน
 • ตรวจขนาดพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและทางเข้าออก
 • ตรวจแสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน
 • ตรวจป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยวที่เป็นจริง (as-built drawing)
 • ตรวจเครื่องหมายเตือนภัยและปลดวงจร
 • ตรวจการป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • ตรวจวัดความร้อนจุดต่อสาย บัสบาร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์
 • ตรวจการป้องกันน้ำหรือความชื้นเข้าแผงสวิตช์
 • ตู้ย่อยภายในอาคาร ควรมีการตีเส้นกั้นระยะของตู้อย่างน้อย 1 เมตร
 • การเดินสายไฟ อุปกรณ์เดินสายไฟ เช่น เบรกกอร์ ชนิดสายไฟ สีสายไฟ
 • หากมีการต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ระบบไฟฟ้าต้องมีวิศวกรควบคุมและเซ็นรับรอง

4. ตรวจห้องเก็บเคมี และระบบป้องกันฟ้าผ่า

 • การจัดเก็บสารเคมี ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย
 • ต้องมีป้ายเตือนวัตถุอันตราย และติดตั้งถังดับเพลิงในที่เห็นได้ชัด
 • มีป้ายแนะนำในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องให้กับพนักงาน
 • ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง
 • โคมไฟในสถานที่จัดเก็บสารเคมี ควรเป็นชนิดกันระเบิด
 • เช็คระบบปัองกันฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.
 • ชนิดป้องกันฟ้าผ่ามี 2 ชนิด คือ แบบ Early Steamer และ Airterminals ควรเช็คระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว เครื่องจักร และ ตู้น้ำดื่ม

 • ตรวจสอบการต่อฝากของสายดินที่เครื่องจักร และ ตู้น้ำดื่ม

บริการตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

ขอบเขตการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

 • ความมั่นคงแข็งแรง และ ระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามมาตรา 32 ทวิ
 • การบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบบันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
 • การป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ
 • ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย
 • สัญญาณไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาคาร
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 ชุด

บริการตรวจเช็คและกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันในหม้อแปลง
 • ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของขดลวดภายในหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดบูชชิ่ง HV, LV, ลูกถ้วยหม้อแปลง, ขันน็อตจุดต่อ
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดขั้วต่อสาย แรงสูง (HV) / แรงต่ำ (LV) กราวด์
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องวัดระดับอุณหภูมิ (Dial Type Thermometer)
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องวัดระดับน้ำมัน (Oil Level Gauge)
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายความดัน (Pressure Relief Vent)
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดบุคโฮลซ์ รีเลย์ (Buchholz Relay)
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดระยะแกนล่อฟ้า (Arcing Horn)
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดครีบระบายความร้อน
 • ตรวจสอบการรั่วซึมของแนวเชื่อมทั้งหมดรอบตัวถังหม้อแปลง
 • เปลี่ยนสารกรองความชื้น (Silica Gel) ของหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบการรั่วซึมของปะเก็น (Gasket) ต่างๆ บนหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ทดสอบน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า 30 Kv

บริการตรวจสอบห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

 • ตรวจคอมเพลสเซอร์
 • ตรวจเครื่องควบแน่น
 • ตรวจถังน้ำยาและภาชนะรับแรงดัน
 • ตรวจเครื่องระเหยสารทำความเย็น
 • ตรวจถังแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
 • ออกหนังสือรับรองและแนะนำการปรับปรุงแก้ไข

 

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า MDB, DB, LP

ทำความสะอาดและเช็คสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในตู้ทั้งหมด

 • CHECK PILOT LAMP CHECK, BOLT TIGHTNESS AND PAINT MARK, HAND & DOOR
 • CHECK Insulation Tester ด้วยเครื่องวัดค่าความต้านทานระหว่างเฟส R, S, T, N, G
 • เช็คค่า Power Factor, วัดค่ากระแสการเก็บประจุไฟฟ้า, เช็คการเสื่อมสภาพของ คาปาชิเตอร์ ฟิวส์ ระบบการติดตั้งทั้งหมด
 • ทดสอบการทำงานของ Air circuit breakers และทำความสะอาดอุปกรณ์
 • ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้าตู้และบริเวณโดยรอบตู้ทั้งหมด
 • ทำความสะอาดตู้ย่อย DB, LP, ขันน็อตจุดต่อบัสบาร์ เช็คสายและอุปกรณ์

 

บริการตรวจสอบหม้อไอน้ำ Boiler

 • ตรวจสวิตซ์ควบคุมความดัน
 • ตรวจชุดควบคุมระดับน้ำต่ำ
 • ตรวจชุดควบคุมแปลงไฟขัดข้อง
 • ตรวจชุดควบคุมอุณหภูมิปล่อยควัน
 • ตรวจสวิตซ์นิรภัย (Safety Value)
 • ออกเอกสารรับรองความปลอดภัยโดยสามัญวิศวกรเครื่องกล

 

บริการตรวจสอบปั้นจั่น (เครน)

 • ตรวจสอบลวด สริง ตะขอการใช้งาน อัดจารบีใส่น้ำมัน ระบบควบคุมรีโมท ฯลฯ
 • ออกหนังสือรับรอง ปจ.1

 

บริการตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดแก๊ส

 • ตรวจสอบระบบติดตั้ง การรั่วไหลของแก๊ส
 • ระบบความปลอดภัย
 • การใช้งานที่ปลอดภัย

 

บริการตรวจทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

 • ตรวจเช็คหัวล่อฟ้า
 • ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง
 • ตรวจเช็คระบบกราวด์ล่อฟ้า
 • ทาสีกาวาไนท์กันสนิมที่เสา
 • ทำความสะอาดหัวล่อฟ้า

บริการงานบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 • ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจเช็คกรองต่างๆ
 • เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
 • เช็คระดับน้ำหม้อน้ำ
 • ตรวจเช็คแบตเตอรี่
 • ตรวจเช็คและทดสอบระบบการทำงานของ Diesel Fire Pump Controller
 • ตรวจเช็คและทดสอบระบบการทำงานของ Jockey Pump Controller
 • ตรวจเช็คและทดสอบระบบการทำงานของ Engine Panel

แนะนำการบำรุงรักษา

ระบบไฟฟ้าแรงสูง

 • ตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูง
 • ทำความสะอาดลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง

หม้อแปลงไฟฟ้า

 • ตรวจสอบและทำความสะอาด
 • กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้า
 • ตราจสอบค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า
 • ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน
 • เปลี่ยนสารดูดความชื้น
 • ตรวจสอบปริมาณน้ำมันฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบการรั่วซึมหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบค่าความต้านทานการต่อลงดิน

ตู้แผงจ่ายไฟย่อย (DB)

 • ตรวจสอบและทำความสะอาด
 • กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

 • ตรวจสอบทางกายภาพ
 • ตรวจสอบสภาพห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ
 • ตรวจสอบระบบขับเคลื่อนทางกล

 

ประโยชน์ของการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 • ธุรกิจหรือกระบวนการผลิตไม่เสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
 • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความปลอดภัย
 • มั่นใจว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
 • เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
 • ลดพลังไฟฟ้าที่สูญเสีย
 • ลดเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • รู้จุดขัดข้องที่เริ่มเกิดขึ้นภายในตู้สวิตช์บอร์ด
 • ลดเวลาการหยุดทำงานของตู้สวิตช์บอร์ด
 • ยืดอายุการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้สวิตช์บอร์ด

ให้เราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีกว่า

สะดวก ครบครัน รับประกันความพึงพอใจ

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแบบไหน เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

ตัวอย่างการทำงานของเรา 

 

 

  

 

  

 

 

 

บริษัท เดนกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่สำนักงานของบริษัท : เลขที่ 140/6 หมู่ 4 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 081-586-0770, 095-824-5598

E-mail : denki.sale01@gmail.com
แฟ็กซ์ : 035-900569